Σκοπός


Σκοπός


Το περιοδικό εκδίδεται από το Athens Institute for Education and Research (ATINER) που αποτελεί μία διεθνή ένωση καθηγητών και ερευνητών. Αποστολή του είναι η ανάδειξη της Αθήνας ενός τόπου συνάντησης ακαδημαϊκών και ερευνητών που θα «συρρέουν» στην Αθήνα για να δουν και να μάθουν, διότι με τα λόγια του Περικλή, όπως μας τα μετέφερε ο Θουκυδίδης, «τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινά ἢ μαθήματος ἢ θεάματος». Η έκδοση ενός ελληνικού περιοδικού εξυπηρετεί αυτή την αποστολή.